مقاله و تحقیق جدید

تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی)

چکیده:

به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است که وین اشتاین و مایر (۱۹۸۶) یکی را به فراورده و دیگری را به فرایند مربوط می دانند. در حالیکه فراورده محتوای اطلاعات آموزش داده شده است. فرایند به چگونگی یادگیری یا مهارتها و روشهای یادگیرنده در پردازش محتوا مربوط می شود. دسته اخیر همان راهبردهای یادگیری هستند که با تاکید کنونی نظریه پردازان شناختی بر نقش فرد در یادگیری، مورد توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است. بر این اساس به منظور شناسایی رابطه کاربرد انواع راهبرد یادگیری (تمرین، بسط دهی، سازماندهی و نظارت) با موفقیت در سه رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی- فیزیک) از جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه سوم نظری شهر یزد نمونه ای به حجم ۲۲۲ نفر به روش تصادفی چند مرحله ای برگزیده شد. و براساس معدل ۳۳ درصد بالاترین معدل ها به عنوان گروه موفق و ۳۳ درصد پائین ترین معدل ها به عنوان گروه ناموفق دسته بندی شدند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از آزمون راهبردهای یادگیری (با ضریب پایای ۷۶/۰) استفاده شد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تعیین تفاوت معنی دار در استفاده از راهبردهای یادگیری میان دوگروه موفق وناموفق در هر یک از رشته های تحصیلی از آزمون T (برای مقایسه دو گروه مستقل) و برای تعیین سهم هر راهبرد در پیش بین موفقیت تحصیلی از آزمون تحلیل ممیز استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که در استفاده از انواع راهبردهای یادگیری بین دانش آموزان موفق و ناموفق تفاوت معنی دار وجود دارد و از میان راهبردهای چهارگانه به تکفیک دو راهبرد بسط دهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان در رشته های ریاضی- فیزیک و علوم انسانی و راهبردهای سازماندهی و نظارت بر درک مطلب برای دانش آموزان علوم تجربی نقش معنی داری در پیش بینی موفقیت تحصیلی دارند.

کلید واژگان: فراورده یادگیری، فرایند یادگیری، دانش آموزان موفق، دانش آموزان ناموفق.

مقدمه

اصل مشخص در دنیای نامشخص آینده این است که انسان پیوسته با تغییرات غیر قابل پیش بینی مواجه است و بقایش وابسته به توانای او در اثر گذاری بر این تغییرات و سازگاری دائمی با آنها است. پس یادگیری ضرورت بقا و آموزش ابزار دستیابی به آن است، از طرف دیگر آموزش نمی تواند دانشها، مهارتها یا گرایشهایی را که عملا نمی توان همه آنها را پیش بینی نمود در اختیار افراد بنهد. مع هذا اگر بتوان به افراد کمک نمود تا یک فراگیر خود- رهبر شوند و مسوولیت یادگیری خود را به عهده بگیرند. خواهیم توانست به آنها توانایی نوسازی خویش را بدهیم تا به خلق خود و جامعه خود در یک دنیای همیشه متغیر قادر شدند. در این حالت تدریس جهت دهنده یادگیری خواهد بود جایی که افراد نه به صورت یک شیء بلکه به صورت یک فاعل مطرح هستند. این هدف به خصوص با تغییر رویکرد نظریات یادگیری از رفتارگرایی به شناختی مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت همچون روانشناسان تربیتی و برنامه ریزان درسی واقع شده است.

نظريه هاي شناختي در مطالعة ياد‌گيري به تبيين فعاليتهاي شناختي مانند توجه، ادراك، يادآوري و يادسپاري مي پردازند. (گلاور[۱] و برونينگ[۲] ۱۹۹۰) يكي از ديدگاه هايي كه زيربناي نظريات شناختي است رويكرد پردازش اطلاعات است. روانشناسان پيرو اين رويكرد مي كوشند تا فرايندها و ساختارهايي را كه از لحظه ارسال خبر تا زمان دريافت و عمل كردن اتفاق مي افتد را كشف كنند، براي اين منظور ساختار ذهن انسان، فرايندهاي ميانجي و مراحل پردازش اطلاعات را با ساختارها، فرايندها و مراحل موجود در تحليل توسط كامپيوتر مقايسه مي‌كنند كه شامل دو بعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهاي حافظه حسي، كوتاه مدت و بلندمدت، سخت افزارهاي ذهن را تشكيل مي‌دهند كه فطري بوده و در همه افراد يكسانند. و راهبردهايي چون مرور ذهني[۳]، بسط‌دهي[۴]، سازماندهي[۵]، نرم افزارهاي ذهن هستند كه افراد در چگونگي استفاده از آنها متفاوتند و بهره گيري از آنها اكتسابي است. (اتكينسون[۶] و شفرين[۷] ۱۹۶۷) نقل از سولسو (۱۳۷۱)

بنا به نظريه هاي وابسته به رويكرد پردازش اطلاعات ياد‌گيري زماني رخ مي‎دهد كه اطلاعات تمام مراحل حافظه را طي كند و در حافظة بلندمدت ثبت شود (سيف ۱۳۸۰) در اين فرايند راهبردهاي متنوعي دخيلند كه وين اشتاين[۸] و ماير[۹] (۱۹۸۶) آنها را در دو دسته راهبردهاي آموزشي معلم و راهبردهاي ياد‌گيري دانش آموز در چهارچوب فرايند آموزش- ياد‌گيري توضيح مي‎دهند. شكل (۱-۱)

 • دانش معلم
 • عملكرد معلم در خلال آموزش و چگونگي ارائه اطلاعات
 • دانش فعلي يادگيرنده
 • رفتارهاي ياد‌گيري و شناختي

۵- فرايندهاي شناختي دروني در خلال ياد‌‌گيري

۶- اكتساب دانش در خلال راهبردهاي ياد‌گيري و آموزشي

۷- رفتار و نتايج اندوزش و پردازش اطلاعات

چارچوب فرايند آموزش- يادگيري

به نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۸۶)            شكل (۱-۱)

 

در آموزش معلم محور مبتني بر نظريات رفتاري، ياد‌گيري بر معلم و روشهاي آموزشي او متمركز است. اما با تبيين كنوني در رويكرد شناختي به خصوص نظريات سازايي گرايي[۱۰] و پردازش اطلاعات تمركز اصلي بر فراگير و نحوه‌ي ياد‌گيري اوست. در اين ديدگاه بر نقش فعال يادگيرنده، در درك و فهم و معني بخشيدن به اطلاعات تأكيد مي‎شود (وولفولك[۱۱] ۱۹۹۵ ص ۴۸) پس يادگيرنده يك پردازشگر فعال است و نه يك ثبت كننده منفعل اطلاعات، و معلم و راهبردهاي آموزشي او تسهيل كننده يا مكمل اين فعاليت است. اين جاست كه هوش، حافظه، علاقمندي، بهره گيري از مطالب و راهبرد ياد‌گيري فراگير اهميت مي يابد.

به خصوص اينكه تحقيقات متعدد در سالهاي اخير بيانگر نقش مهم راهبردهاي ياد‌گيري در فرايند ياد‌گيري، ياد سپاري و يادآوري است مثلاً هاو[۱۲] (۱۹۷۰) دريافت دانش آموزاني كه به طور صحيح نسخه برداري مي‌كنند بيش از كساني كه قادر به اين كار نبودند مطالب را ياد گرفتند. نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۸۶)

پرسلي[۱۳]، سيمونز[۱۴]، مك دانيل[۱۵]، اشنايدر[۱۶] و ترونر[۱۷] (۱۹۸۸) به نقل از وين اشتاين و ماير (۱۹۹۲) پي بردند آزمودنيهايي كه راهبردهاي ياد‌گيري را آموخته بودند در يادآوري اطلاعات موفق تر بودند.

مي كي[۱۸]، بلومن فلد[۱۹] و هوي لي[۲۰] (۱۹۸۸) نشان دادند رابطه مثبت و معني داري بين راهبردهاي ياد‌گيري و معدل نمرات در دانشگاه است.

پنتريچ[۲۱] و دي گروت[۲۲] (۱۹۹۰) در تحقيقي نشان دادند. دانش آموزاني كه در ياد‌گيري به وسيله سازماندهي و انتقال اطلاعات از طريق مرور ذهني، بسط دهي و

[۱]  – Glover, J. M.

[۲]  – Braning, R. H.

 

 

 

[۳]  – Rehersal strategy

[۴]  – Elaboration strategy

[۵]  – Organizational strategy

[۶]  – Atkinson, R. C.

[۷]  – Shiffrin, R. M.

[۸]  – Weinstein

[۹]  – Maier

[۱۰]  – Constructivist

[۱۱]  – Woolfolk , A.E.

[۱۲]  – How, M. E

[۱۳]  – Pressley , M

[۱۴]  – Symons

[۱۵] – Mc Daniel , M.A

[۱۶]  – Snyder

[۱۷] – Turnner, J.

[۱۸]  – Meece

[۱۹]  – Blumen feld , P.C.

[۲۰]  – Hoyle, R.H.

[۲۱]  – Pintrich, P.R.

[۲۲]  – De Geroot, E.V

تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت

نوشته تحقیق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

مقدمه

با ساختمان اولين پيل اتمي بوسيله انريكوفرمي دانشمند معروف ايتاليائي سبب شد كه دانشمندان از انرژي اتم در پيشبرد علوم وصنايع، كشاورزي و پزشكي استفاده نمايند، بطوريكه امروزه كمتر رشته علمي و صنعتي است كه در تحقيق و گسترش آن از راديو ايزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشكي براي بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنايع براي مطالعات گوناگون استفاده‌هاي شايان توجهي ميگردد.

اين كتاب حاوي اطلاعات كلي در زمينه پيشرفت‌ همه جانبه و چشمگير كاربر در راديوايزوتوپها در رشته‌هاي مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌هاي كشاورزي، علوم، داروسازي و پزشكي است و در آن از موارد استعمال راديوايزوتوپها در رشته‌هاي كشاورزي و ژنتيك پرتوي به تفصيل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد راديواكتيو حاصله از انفجارات اتمي و همچنين پيش‌بيني نقش راديوايزوتوپها در پيشرفت‌هاي آينده در رشته‌هاي مختلفه علوم، صنايع و كشاورزي سخن بميان آمده است.

 

فصل اول: منابع انرژي قبل از اتم

منبع انرژي بشر در گذشته دور منحصر به قواي عضلاني انسان و انرژي آفتاب بوده است. بعدها آتش كشف گرديد و از جريان آب رودخانه ها براي حمل و نقل استفاده شد از اينرو كشف آتش را مي‎توان يكي از مهمترين يافته هاي بشر دانست.

كليه منابع انرژي غير از نيروي اتم در نتيجه تأثير خورشيد بوجود آمده است و به زبان ديگر باستثناي انرژي مواد راديواكتيو منبع عموم انرژي ها خورشيد است زيرا رشد گياهان در پرتو نور خورشيد انجام مي‎شود و غذاي حيوانات بطور مستقيم يا غيرمستقيم از مواد آلي گياهي نتيجه مي گردد.

نفت و ذغال سنگ كه از بقاياي گياهان و موجودات ادوار معرف الارضي باقي مانده است انرژي ذخيره شده ايست كه امروزه مورد استفاده قرار مي‎گيرد حرارتي كه از سوختن ذغال و نفت بوجود مي‎آيد همان انرژي تابشي خورشيد است كه در طول صدها ميليون سال در رستني ها انباشته شده است.

انرژي اتمي در يافته هاي تازه بشر است و آن را مي‎توان از مهمترين اكتشافات بشر دانست يعني براي نخستين بار بر پايه اصول فرضيه نسبي از انيشتن اين نتيجه به دست آمد كه جرم نوعي از انرژي است و ممكن است اين دو را به يكديگر تبديل نمود.

بعدها صحت فرضيه انيشتن به ثبوت رسيد و اين فكر قوت گرفت كه به جاي استفاده از ذخائر جزئي انرژي خورشيد از نيروي از بند رسته اتم براي پيشرفت بشريت استفاده شود بايد توجه داشت كه خود زمين هم از لحاظ حرارت دروني و راديواكتيويته قشر آن يك نوع منبع انرژي محسوب مي‎شود ولي به علت ناچيزي اين انرژي مقابل انرژي اتمي نمي توان آن را مورد استفاده قرار داد.

امروزه از نيروي فراوان اتم در راه علم و صنعت و كشاورزي استفاده مي‎شود و كيمياگران عصر حاضر عنصري را به عنصر ديگر تبديل مي‌كنند و با استفاده از اجسام راديواكتيو به معالجه بيماريها مي پردازند.

از هم اكنون اين سؤال پيش مي‎آيد كه در صورتي كه پس از ساليان دراز ذخيره موادي كه در راكتورهاي اتمي به عنوان سوخت به كار مي رود به پايان برسد چگونه مي‎توان به انرژي تازه اي دست يافت.

جمعي از دانشمندان به فكر استفاده مؤثر از انرژي خورشيد افتاده و در اين راه به كوشش خود ادامه مي دهند اكنون روشن شده است همچنان كه از شكافته شدن هسته‌هاي سنگين اورانيوم مقادير مشابهي انرژي به دست مي‎آيد از پيوند هسته هاي سبك نيز انرژي فراواني به دست مي‎آيد.

در هر دو حالت فوق الذكر جرم كاهش مي يابد و اين كاهش جرم است كه سرچشمه انرژي عظيم اتمي و به عبارت صحيح تر انرژي هسته اي مي گردد. تهيه انرژي را به توسط شكافتن هسته هاي سنگين فيسيون و چگونگي توليد انرژي را به روش پيوند هسته هاي سبك فوزيون مي‎نامند. در روش نخستين از انشقاق عناصري از قبيل اورانيوم و توريوم انرژي حاصل مي‎شود و در روش دوم از اتمهاي سبك مانند هيدروژن استفاده به عمل مي‎آيد براي انجام عمل پيوند هسته يا فوزيون بايستي هسته دو اتم را به شدت به هم برخورد داد تا به هم پيوند خورده در هم فرو روند بديهي است كه نيروي دافعه الكترواستاتيكي هسته مانع بزرگي در اين راه محسوب مي‎شود. به نظر دانشمندان به منظور بالا بردن سرعت هسته ها از افزايش درجه حرارت مي بايست استفاده نمود. و در صورتي كه در محفظه اي موفق به تأمين حرارت مورد لزوم براي انجام واكنش فوزيون بشويم مشكل تهيه انرژي بشر براي هميشه حل خواهد شد. متأسفانه محاسبات رياضي لزوم صدها ميليون درجه حرارت را ثابت مي نمايد كه عملا به دست آوردن آن در كره ما غير مقدور است با اين حال آينده چندان تاريكي در پيش دانش بشري وجود ندارد زيرا تاكنون به كمك ماشينهاي بسيار عظيم موفق شده اند كه براي زمانهاي خيلي كوتاه عمل پيوند هسته يا فوزيون را انجام دهند.

دانشمندان اميدوارند كه در آينده كوره هاي فوزيون آزمايشي را به كار اندازند و در نقاط مختلف جهان از آن بهره برداري نمايند با اينكه تاكنون همه مسائل حل نشده ولي بيشك روزي اين مشكلات حل خواهد شد و بشريت به انرژي فراواني دست خواهد يافت. در اين صورت هيدروژن موجود در تمام اقيانوسها يكي از مواد

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه…………………………………. ۱

منابع انرژي قبل از اتم………………….. ۲

اتم هاي نشاندار در خدمت صنعت پزشكي و كشاورزي. ۵

كشاورزي……………………………….. ۶

داروسازي………………………………. ۱۱

پزشكي…………………………………. ۱۲

راديوبيولوژي…………………………… ۲۳

بررسي تأثير تشعشع بر جسم زنده……………. ۲۴

نگراني از تزايد باريم ۱۴۰ در جو…………… ۲۷

استفاده از راديوايزوتوپها در بررسي هاي زراعت. ۲۸

آينده به انرژي اتمي تعلق دارد……………. ۳۳

لزوم استفاده از انرژي اتمي در برنامه هاي اقتصادي كشاورزي و آبياري ۳۷

ازدياد محصولات كشاورزي به وسيله پرتوافكني….. ۴۰

اثرهاي ژنتيكي اشعه مختلف يونساز تأثير دانسيته يوني اين اشعه  ۵۰

مطالعه عمل كربن گيري در گياهان به وسيله ايزوتوپها   ۵۷

جذب كربن توسط ريشه گياهان……………….. ۷۰

بررسي عناصر مفيد در رشد گياهي با استفاده از راديوايزوتوپ ها  ۷۴

استفاه از ايزوتوپ ها راديواكتيو در بررسي جذب موادغذايي توسط برگ  ۸۷

استفاده از مواد راديواكتيو در دفع آفات……. ۹۲

راه جديد بررسي آفات و سموم………………. ۹۵

علامت گذاري موش كور زيرزميني با حلقه راديوكبالت ۱۰۳

از بين بردن نسل حشرات بوسيله پرتوافكني……. ۱۰۴

فيزيولوژي حشرات و بررسي كشندگي سموم………. ۱۰۷

كشتن سخت بالپوشان با اشعه……………….. ۱۱۱

پرتوافكني اتمي و حفاظت فرآورده هاي كشاورزي… ۱۱۷

پرتوافكني ارگانيسم زنده…………………. ۱۳۴

اثر اشعه روي طعم مواد غذايي……………… ۱۳۶

حفاظت ماهي…………………………….. ۱۴۱

فرآورده هاي شير………………………… ۱۴۲

مضار زايد راديواكتيو باران تشعشعي و استرنسيوم- ۹۰    ۱۴۵

آلودگي آبهاي آشاميدني با مواد زائد راديواكتيو ۱۴۷    ۱۴۷

باران تشعشعي…………………………… ۱۵۰

بيماري ناشي از تأثير پرتوها……………… ۱۵۳

تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

نوشته تحقیق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic