مقاله و تحقیق جدید

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

تعیین اطلاعات مورد نیاز

یک سیستم اطلاعات بازاریابی خوب ، سیستمی است که بین اطلاعات مورد نیاز مدیران از یک سو و اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملاً ممکن است ، از سوی دیگر تعامل برقرار کند .

تهیه اطلاعات :

منابع داخلی :  اکثر مدیران بازاریابی باری تصمیم گیریهای خود از اطلاعات منابع داخلی و گزارشها استفاده می کنند.

اطلاعات و اخبار بازاریابی : به اطلاعات روزانه دربازه تحولات و تغییرات محیط بازاریابی ، اطلاعات و اخبار بازاریابی می گویند .

تحقیقات بازاریابی : عامل ارتباط دهنده مصرف کننده .

مشتری و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب .

فرآیند تحقیقات بازاریابی :

 • تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق :
 • اغلب دشوارترین مرحله فرآیند تحقیقات بازاریابی محسوب می شود ، شرح مشکل و اهداف تحقیق ، راهنمای فرآیندهای کامل تحقیقات است .
 • تهیه طرح تحقیق :
 • مستلزم تعیین اطلاعات مورد نیاز ، تهیه یک طرح جمع آوری کارآمد اطلاعات و ارائه طرح به مدیریت بازاریابی است .

۱- تعیین نیاز های اطلاعاتی ویژه

۲- جمع آوری اطلاعات ثانویه

۳- جمع آوری اطلاعات ازمنابع

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

نوشته پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل

نظرات() 

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • تعریف تحقیقات بازار یابی

« فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ، جمع آوری ،‌تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که به منظور یاری رساندن به مدیریت در تصمیم گیری های مرتبط با تشخیص یا حل مسئله یا فرصتها در بازار انجام می گیرد .

 • نقش و کاربرد تحقیقات بازار یابی
 • فعالیتهای اصلی در بازار یابی :‌ ( تجزیه و تحلیل محیط و تحقیقات بازار یابی
 • آمیخته بازار یابی

جزء مدل سیستم بازار یابی می باشد و خرجی از متغیرهای مستقل ، که متغیرهای قابل کنترل اجرای آمیخته بازار یابی شامل محصول ، قیمت ، توزیع و ترفیع و فروش هستند .

این متغیرها در برنامه ها یا سایر عملیاتی جانشین می تواند با هم ترکیب شود .

 • وظیفه ی تحقیق در بازار

آماده کردن مدیریت برای تصمیم گیری ، با در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط ، دقیق ، معتبر و به روز است .

 • مدل تصمیم گیری (Decide)
 • تعریف مسئله
 • تعیین عوامل قابل کنترل غیر قابل کنترل
 • جمع آوری اطلاعات مربوطه
 • مشخص کردن بهترین گزینه
 • توسعه و اجرای طرح بازار یابی
 • ارزیابی و فرایند تصمیم گیری
 • طبقه بندی تحقیق در بازار
 • تحقیقات منجر به حل مسئله
 • تحقیقات مربوط به تقسیم بندی بازار
 • تحقیق در زمینه ی محصول
 • تحقیق در مورد قیمت گذاری
 • تحقیق مربوط به ارتقای محصول
 • تحقیقات مربوط به توزیع
 • تحقیقات منجر به شناسائی مسئله
 • تحقیقات مربوط به ظرفیت بازار
 • تحقیقات مربوط به سهم بازار
 • تحقیقات مربوط به تصور مشتریان
 • تحقیقات مربوط به مشخصه بازار
 • تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل فروش
 • تحقیقات برای پیش بینی
 • تحقیقات مربوط به روند تجارت

۱۰ – سازمان تحقیقات بازار یابی

۱- سازمان بر اساس ناحیه کاربرد : مانند خط محصول ، نام محصول بخش بازار یا منطقه جغرافیائی

۲- سازمان بر اساس وظایف بازار یابی انجام شده ، مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش محلی ، پژوهش در زمینه تبلیغات و طراحی محصول

۳- سازمان بر اساس شیوه ی پژوهش مانند تجزیه و تحلیل ارقام فروش تحصیلهای آماری یا ریاضی ، محاصبه های محلی و طرح پرسش نامه

۱۱- سیستم اطلاعاتی بازار یابی (Mis)

«‌ هر سازمانی برای بدست آوردن اطلاعات اولیه در اجرای فعالیتها و تصمیم گیری های روزانه رویه ویژه ای دارد . در سالهای اخیر بسیاری از این رویه ها به سیستم های رسمی جمع آوری ، ذخیره ، تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات تبدیل شده است . و پیدایش کامپیوتر این روند را تقویت کرده و توسعه داده است و هم چنین شرکتها به منسجم کردن منابع متعدد اطلاعاتی سازمان در قالب یک سیستم کا که نیازهای اطلاعاتی سازمان را برآورده کند رو آورده است این سیستم را سیستم اطلاعاتی بازار یابی می نامند .

انواع سیستمهای اطلاعاتی

 • سیستم ذخیره و کسب اطلاعات
 • سیستم نظارت بر اطلاعات
 • سیستم تجزیه و تحلیل اطلاعات

۱۳- ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازار یابی

۱- دسترسی به موقع

۲- انعطاف پذیری

۳- جامعیت

۴- تطابق

۵- سهولت دسترسی

۶- روز آمد بودن

۱۴ – سیستم پشتیبانی بازار یابی (DSS)

سیستم اطلاعاتی منسجمی است که تحلیل های آماری و مدل سازی را در بر می گیرد و نوعی روش دستیابی کامپیوتری است که اطلاعات را برای فرایند تصمیم گیری بازار یابی فراهم می سازد .

۱۵- ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی

۱- تعاملی بودن

۲- انعطاف پذیری

۳- اولویت به شناخت روابط

۴- سهولت دستیابی به اطلاعات برای استفاده کننده .

۱۷- نقش تحقیقات در سیستم های اطلاعاتی بازار (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS

– تفاوتهای (Mis) و (DSS)

۱۸- استراتژی برنامه برای تحقیق بازار یابی

۱۹- خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار یابی

۱- خطاهائی که به نمونه مربوط می شوند .

۲- خطاهائی که به نمونه مربوط نمی شوند .

۲۰ – موارد اخلاقی د رتحقیقات بازار یابی

۲۱- انواع طرح تحقیق

۱- تحقیق اکتشافی

الف) بررسی مقالات و کتب موجود

ب) پرسش از افراد مشخص و معتبر

ج) بررسی چند مورد برگزیده

۲- تحقیقات توصیفی

الف) تحقیق مطالعه ای                                                  ب) طرح پانل

الف) مشاهده                                                                 ج) پرسشنامه

 • تعریف طرح پانل : نمونه ی ثابتی از پاسخ دهندگان که به طور مستمر از آنها اطلاعات بدست می اید .
 • مزایای طرح پانل
 • معایب طرح پانل

الف) اعضای پانل ممکن است نماینده جمعیت مورد مطالعه نباشند .

ب) امکان دارد اسخ اعضای پانل تحت تاثیر عوامل غیر قابل کنترل قرار گیرد .

۳- تحقیقات علی یا آزمایشی

– انواع طرحهای آزمایشی ( علّی )

الف) طرح قبل و بعد بدون گروه کنترل

ب) طرح قبل و بعد با گروه کنترل

ج) طرح فقط بعد با گروه کنترل

۲۲- انواع اطلاعات

الف) اطلاعات اولیه

ب) اطلاعات ثانویه

۲۳- مزایای اطلاعات ثانویه

– مهمترین داده های ثانویه این است که باعث صرفه جوئی در وقت و پول پژوهش گر می شود .

۳۰- ارائه ی طرح تحقیق

در این مرحله محقق بازار یابی باید طرح را در غالب یک گزارش کتبی خلاصه کند

۳۱- اجرای طرح تحقیق

این مرحله شامل فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است .

به طور کلی مرحله جمع اوری اطلاعات پر هزینه ترین مرحله فرایند تحقیقات بازار یابی است و احتمال خطا در این مرحله نیز وجودارد .

۳۲- تعبیر و تفسیر و گزارش یافته ها

تعبیر و تفسیر یافتهخ ها یکی از مهمترین مراحل فرایند تحقیقات بازار یابی است .

۳۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع :

 • تحقیقات بازار یابی نارش . ک . مال ماترا

ترجمه : محمد رنجانی

 

 • تحقیقات بازار یابی : احمد روستا و داور ونوس
 • اصول بازار یابی فیلیپ کاتلر و گری آرمین ترانک
 • ماهنامه تخصصی بازار یابی شماره ۲۶

۲۴ – معایب اطلاعات ثانویه

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

نوشته پاورپوینت تحقیقات بازاریابی اولین بار در یک وی دو - خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود فایل

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic